نبود مدیریت یا عدم امادگی یا راننده تاکسی شلغم!!!

گاز LPGهمان 300 تومان.بروید حالشو ببرید.اونی که میگفتند لیتری 100 دروغ بود.عصبانی

امشب جایتان خالی 2.5ساعت توی صف گاز بودم.توی این سرما.فکر کنم زیر صفر هست.گریهاز 12نازل پمپ فقط 4 تا کار میکردعصبانیگریه8تای دیگر خراب بود شما چی فکر میکنید؟این نامردی هست یا بی انصافی؟توی این شرایط که اعصاب همه به اندازه کافی خورد هست این کار واقعا نامردی است.متاسفم برای شرکت گاز.متاسفم برای سازمان تاکسیرانی.متاسفم برای........ناراحت

/ 0 نظر / 16 بازدید