تنبلی یا ناچاری

سومین روزه که سر کار نرفتم.فکر میکنم اینطوری بهتره.

لالا هم بد نیست ها...

7 سال پیش