تاکسی یا موتور

به نظر شما این تاکسی هست یا موتور؟

از این موتور سوارها چه جیزها که نمیبینیم!فرقی ندارد کجای دنیا باشند.

 

7 سال پیش